KERKBERICHT NR. 04 – 2015

wladje

KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 04– OKTOBER T/M DECEMBER 2015

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de Antoniuskerk,

Kanaalstraat 200, Utrecht.

Zondag 18 oktober : 21e zondag na Pinksteren – 4e toonis er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Harrij Sterenberg

In het evangelie van deze zondag vergelijkt Jezus in een parabel hoe zijn werk met het zaaien van het zaad op een akker. Veel moeite lijkt vergeefs: het zaad krijgt geen kans om te ontluiken op de weg waar het vertrapt wordt, of opgegeten door de vogels of verstikt tussen de dorens. Slechts een gedeelte ontwikkelt zich tot overvloedige vrucht. Jezus laat zich net als die boer niet ontmoedigen door alle tegenslag en ogenschijnlijke mislukking bij het verkondigen van het Koninkrijk van God. Hij blijft geloven in de uiteindelijke overvloed van de oogst. Dat moet ook ons bemoedigen: dat Gods bedoelingen met de wereld toch eens verwerkelijkt worden. En dat betekent dat wij ons niet blind moeten staren op alles wat het nu nog lijkt te dwarsbomen.

IN  NOVEMBER IS ER GEEN VIERINGI.V.M. DE DAG VAN DE POKROFGEMEENSCHAPPEN IN WIERDEN

Zondag 20 december: Zondag voor Kerstmis – 5e toon

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Voorafgaand aan deze liturgie is er om half elf wijding van iconen. Ieder die een of meer iconen heeft die gewijd moeten worden kan deze meebrengen, liefst minstens een kwartier voor de aanvang van de viering. De acoliet-koster zal de iconen dan een plaats geven. Na afloop van de viering geeft de priester ze aan de eigenaars terug.

We bereiden ons voor op het feest van de geboorte van Christus. Het evangelie somt de namen van de voorvaderen, en ook van enkele voor-moeders van de Verlosser op. Hij is voortgekomen uit een mensengeslacht dat zowel heiligheid als zondigheid laat zien, dat getuigt van geloof, maar ook van afdwalen, van opofferende liefde, maar ook van ongeduld en afwijzing. Ook wij kunnen onszelf in deze mensenfamilies herkennen. Ook in ons leven tegelijk twijfel en geloof, cynisme en hoop, doffe berusting en levende verwachting. Maar Christus komt om ons geloof, onze hoop en onze liefde te versterken.

Zaterdag 26 december: 2e Kerstdag (Synaxis van de Moeder Gods)

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd.

Sluiting Antoniuskerk ?

Ons bestuurslid Dorine Sweere heeft de afgelopen maanden veel en tijd en energie gestoken naar het vinden van een nieuw liturgieadres. Enkele eventuele nieuwe locaties werden bezocht, samen met vader Paul Brenninkmeijer. Een mogelijke nieuwe locatie kan de protestantse Wilhelmina kerk zijn, maar deze is uitsluitend op de 2e zondag van de maand beschikbaar. Naar verwachting zal ook deze kerk over ca. 1 jaar worden gesloten.

Eind mei heeft het bestuur van onze gemeenschap zich schriftelijk tot de hulpbisschop van Utrecht gewend, Mgr. drs. H.W. Woorts, en de nieuwe pastoor (per september 2015) van de Ludgerusparochie, Drs. A.J. Huitink. Van de hulpbisschop als reactie een briefkaart ontvangen, dat hij ons verzoek onder de aandacht van het parochiebestuur zou brengen.

Op zondag 16 augustus jl. zijn wij door Jose Höhne van de Antoniuskerk, geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Zij blijft goede hoop houden dat de Antoniuskerk door ons ook na 1 januari 2016 gebruikt kan blijven worden, omdat de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk naar alle waarschijnlijkheid van tijd tot tijd niet-eucharistische vieringen in deze kerk zal kunnen blijven houden. Omdat wij byzantijns vieren zijn wij geen concurrentie voor de Ludgerusparochie, waar Rooms-katholieke eucharistievieringen vanaf 1 januari alleen in de Rafaelkerk in Overvecht mogen plaatshebben.

Op aanraden van mevr. Höhne hebben wij nogmaals op 19 augustus pastoor Huitink aangeschreven. Hij was toen nog met vakantie. Na zijn installatie op 4 september verwachten wij een reactie van hem en hopen wij met hem in gesprek te komen.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de Antoniuskerk definitief zal worden gesloten. Begin oktober verwacht Jose Höhne meer duidelijkheid.

Wij zullen u via een extra kerkbericht melden wanneer er nieuws te melden is.

Vlaardingen, 31 augustus 2015

Met vriendelijke groeten,

George Bruinaars, voorzitter

Onze vernieuwde website kunt u vinden ophttps://byzantijnsekapelutrecht.nl/

Contactpersoon (in geval van ziekte of behoefte aan contact):

George Bruinaars (tel. 010-4740824 – email: glbruinaars@hetnet.nl)

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening NL13INGB0004582939

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja Montfoort

_________________________________________________________________________________________________

wladje

KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 03– juni t/m sept. 2015

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de Antoniuskerk,

Kanaalstraat 200, Utrecht.

Zondag 21 juni – 4e zondag na Pinksteren – 3e toon

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze zondag vieren wij ons parochiefeest. We houden na afloop van de liturgie een litaniegebed ( moleben ) ter ere van de Moeder Gods, staande voor de icoon van de Moeder Gods van Wladimir, waaraan onze Utrechtse byzantijnse gemeenschap is toegewijd. Bij de koffie is er iets lekkers!


In de maand juli is er geen viering


Zondag 16 augustus : 12e zondag na Pinksteren – 3e toon

Is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Daags na het feest van Maria’s ontslapen horen wij in het evangelie het verhaal van de rijke jongeman, die door Jezus wordt uitgedaagd al zijn bezittingen te verkopen en Jezus te volgen. Daar heeft deze jongeman grote moeite mee. Toch gaat het in feite om de ware vrijheid, de vrijheid om te geven en daarin vreugde te vinden. Ook Maria leefde geheel voor haar taak die door de engel aan haar was opgedragen: moeder te zijn van de Verlosser. Daarin heeft zij zichzelf helemaal gegeven, met alle pijn die dat met zich meebracht, maar wel bekroond met de hemelse voltooiing van haar opgenomen zijn in de heerlijkheid met de Verrezen Christus, haar zoon.


Zondag 20 september: Zondag na de Kruisverheffing – 8e toon

is er om 10:30 uur in de Antoniuskerk de Goddelijke Liturgie.

Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

We zijn enige dagen na het feest van kruisverheffing. We vereren het kruis van Jezus. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch; Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.


Sluiting van de Sint Antoniuskerk

In de afgelopen periode hebben wij toegezegd U te informeren omtrent de ontwikkelingen rond de kerksluitingen in de stad Utrecht.

Wij hadden nog hoop minstens in het gehele jaar 2016 in onze vertrouwde St. Antoniuskerk te kunnen blijven, ook als deze kerk voor de parochianen gesloten zou worden.

Maar op 12 mei is er een bijeenkomst geweest tussen leden van de projectgroep van de
St. Ludgerusparochie, die zich bezig houdt met de sluiting van de kerken en vertegenwoordigers van de gastgemeenschappen zoals onze Wladimirskaja-gemeenschap en ook de Grieks-Katholieke Oekraïners, de Spanjaarden, de Serven en anderen die gebruik maken van de kerkgebouwen die gesloten gaan worden.

Daar werd ons meegedeeld dat wij na 1 januari 2016 geen gebruik meer kunnen maken van de St. Antoniuskerk.

Wij kregen het advies om naar een vervangende kerkruimte te zoeken om onze liturgieën te vieren en dat is inderdaad een dringende noodzaak. Dit geldt ook voor de andere gastgemeenschappen.

Toen twee jaar geleden onze kapel binnen het Zorgcentrum in de Kanaalstraat gesloten dreigde te worden, is het bestuur ook bezig geweest met het zoeken naar vervangende ruimte. De keuzemogelijkheden bleken toen al beperkt.

Wij doen daarom een dringend beroep op de leden van onze gemeenschap om mee te denken en voorstellen aan te dragen voor “hoe nu verder?”.

Ideeën en suggesties kunt U middels Email aan de secretaris of aan medebestuursleden doen toekomen. Wij kijken met belangstelling uit naar Uw reacties.


 Dag van de Pokrof-gemeenschappen 2015

Vrienden van Pokrof,

De jaarlijkse Dag van de Pokrof-Gemeenschappen zal dit jaar plaatsvinden op zondag 15 november a.s. in Wierden. De organisatie is ditmaal aan Wladimir toegewezen.

We vieren dan de Goddelijke Liturgie in de Parochiekerk van St.-Jan de Doper, Stationsstraat 20, 7641 BW Wierden. Deze vangt aan om 10:30 uur.
Daarna is er een gezellige bijeenkomst met een lunch, waarbij enkele toespraken gehouden zullen worden.

In Twente komt het Wladimirkoor onder leiding van dirigent Johnny Smit bijeen om te repeteren.
Dit mannenkoor zal ook op deze Dag van Pokrof aan de viering van de Goddelijke Liturgie bijdragen.
Naast het Wladimirkoor wordt uit de landelijke gemeenschappen een gelegenheidskoor gevormd.

De heer Ad Buijs, dirigent van de Roosendaalse gemeenschap, is bereid gevonden dit koor te leiden.

U zult ca. 3 maanden van tevoren een uitnodiging ontvangen, maar wij vragen u nu alvast de datum voor de Dag van de Pokrof-gemeenschappen te reserveren in uw agenda.

Wierden, gelegen in het mooie Twentse land, is goed bereikbaar: het ligt niet ver van autosnelweg A1.
En vanaf het plaatselijke NS-station naar de kerk is het slechts 3 minuten lopen.
In de uitnodiging zult u nadere gegevens aantreffen.

We verheugen ons op uw komst.

Met hartelijke groeten,
namens het bestuur van Wladimir,

index

Ruud Wolthers, diaken   Frits Gelevert, secretaris


In Memoriam Dorthe de Vries,

Op 20 april overleed Dorthe de Vries, 25 jaar oud. Sinds enige jaren bezocht zij, zittend in haar rolstoel, de vieringen van onze Utrechtse Wladimirskaja-gemeenschap. Zij leed aan een bijzondere spierziekte en zij wist dat zij niet oud zou worden.

Op een bewonderenswaardige manier heeft zij dit gedragen, bezield door een heel sterk geloof. Een jaar voor haar dood schreef zij het volgend gedicht:

Terwijl mijn lichaam steeds meer vasthoudt
moet ik steeds meer loslaten
Terwijl mijn lichaam langzaam sterft
word ik langzaam ten leven gewekt
Terwijl mijn lichaam kracht verliest
word ik steeds sterker
Terwijl mijn lichaam verlangt naar vroeger
zie ik steeds meer uit naar de toekomst

Op 14 april ontving zij heel bewust en vol overgave het sacrament der zieken, en op zaterdag 25 april heeft in de Utrechtse Geertekerk de druk bezochte en indrukwekkende afscheidsviering plaatsgehad, die besloten werd met een Litia, gezongen door leden van ons koor.

Wij wensen haar ouders en broers heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Paul Brenninkmeijer


 

indexIn Memoriam vader Diaken Frits Aarts

Geboren te Maastricht 26 februari 1942

Overleden te Maastricht 11 mei 2015

Na een actief leven heeft Frits op 11 mei afscheid genomen. Hij werkte als fysiotherapeut te Maastricht-Belfort en als Diaken van Pokrof, in eerste instantie in Maastricht en Eindhoven en na zijn pensionering door heel Nederland. Frits is zich altijd blijven interesseren in het wel en wee van zijn patiënten, dit heeft hij doorgezet in zijn diakenschap.

Hij zal een leegte achterlaten. Zijn stem als een klok, zijn betrokkenheid, zijn inzet, zijn compromisloze standpunten met betrekking tot de Byzantijnse eredienst, zullen wij niet licht vergeten.


 

Eeuwige GedachtenisVia de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.


Het bestuur van de Wladimiskaja-gemeenschap,

secretaris Theo Odijk Email: thsjodijk@ziggo.nl

Contactpersoon (in geval van ziekte of behoefte aan contact): George Bruinaars (tel. 010-4740824 – email: glbruinaars@hetnet.nl)

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening NL13INGB0004582939 t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja Montfoort.