KERKBERICHT NR 1 – 2017

 

 KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 01– JANUARI T/M APRIL 2017
 wladje

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de
H. 
Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,
O
ranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar !

Bestuurswijzigingen
Vanaf 1 september j.l. heeft Fons van Bosbeek ons bestuur versterkt. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat hij de taak van penningmeester op zich zou nemen. In onze bestuursvergadering van 29 september jl. hebben we in goed overleg een andere taakverdeling vastgesteld.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Fons van Bosbeek, voorzitter           fonsvanbosbeek@gmail.com

Theo Odijk, secretaris                         thsjodijk@ziggo.nl

George Bruinaars, penningmeester      glbruinaars@hetnet.nl

Dorine Sweere, lid                                       d_sweere@hotmail.com

Vader Paul Brenninkmeijer, adviseur.

Henk Kanters zal de taak van webmaster overnemen van Sophie van der Wees. Wij danken Sophie voor het tijdelijk waarnemen van deze functie.

                                                                                                 Het bestuur

 

Vrijdag 6 januari:  Goddelijke Liturgie en waterwijding
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Doop van onze Heer Jezus Christus
Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden al;s herinnering aan onze doop.

Zondag 15 januari:
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

30e Zondag na Pinksteren
In het evangelie van deze zondag ontmoet Jezus een rijke man die wil weten hoe hij het eeuwig leven kan bereiken. Jezus geeft hem de raad om alles te verkopen wat hij bezit, en Hem te volgen. Maar de rijke man kan dit niet opbrengen. Velen van ons zullen zich herkennen in deze rijke man: het is nog al wat: al je bezit wegdoen! De heilige Antonius de Grote deed het wel. Op 17 januari is het zijn feestdag.  Hij leefde in Egypte in de 3e eeuw. Geboren uit welgestelde ouders verkocht hij heel zijn bezit en trok zich terug voor een leven van gebed in een eenzame grot in de woestijn. Na enige tijd vormde zich een groep leerlingen om hem heen. Antonius  heeft door zijn eenvoud en wijsheid een onvergetelijke indruk gemaakt.

Zondag 19 februari: Goddelijke Liturgie
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Zondag van de afscheid van het vlees.
Het is de voorlaatste zondag van de voorvasten. Vanaf nu oefenen orthodoxe christenen zich al in de vasten die komen gaat door geen vlees meer te eten. Maar het evangelie van deze zondag maakt duidelijk dat we bij dit vasten de vreemdelingen, de zieken, de armen en ook de gevangenen niet mogen vergeten: “Wat ge de minste der mijnen hebt gedaan hebt ge voor Mij gedaan”.

Zondag 19 maart: Goddelijke Liturgie
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

3e zondag van de Vasten: zondag van de verering van het H. Kruis.
Vandaag vereren wij het  kruis. Het kruis was een martelwerktuig, een galg, waaraan de foltering voor de gehangenen zo gruwelijk was dat het na enkele eeuwen werd afgeschaft. En toch wordt het kruis van Jezus ‘heilig en levenschenkend’ genoemd. Ons geloof is vol paradoxen: tegenstellingen die voor ons verstand vaak niet te rijmen zijn. Waar enkel dood en ondergang lijkt te zijn, ontstaat nieuw leven. Jezus zegt het in het evangelie: wie zijn leven durft prijs te geven, zal het winnen: niet alleen voor Zichzelf, maar ook voor ons allemaal.

 

Vrijdag 7 april: Liturgie van de Voorafgewijde Gaven
Aanvang 15:00 uur
 (!) in de Johannes Bernarduskerk
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

De vespers met het ontvangen van de communie (de voorafgewijde gaven) is een biddend opgaan naar God. Zoals Mozes de berg opging. En zoals de berg volgens het boek Exodus daarbij in wolken gehuld was, zo wordt er uitvoerig met wierook gezwaaid. En zoals Mozes de berg afdaalde met de stenen tafelen van de tien geboden, zo brengt de priester de geconsacreerde gaven de kerk in, die de gelovigen in grote eerbied ontvangen.

 

Maandag 17 april: 2e Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

 

 —-> Hebt u interesse om in het koor van Wladimirskaja mee te zingen? Dat kan! Ons koor zoekt namelijk nieuwe leden…  De dirigent geeft u graag alle informatie.

—-> Vindt u het prettig om het Kerkbericht voortaan per email te ontvangen? Of heeft u een nieuw email adres dat wij nog niet kennen? Stuur dan een mailtje met uw naam naar wladimirskajautrecht@gmail.com

 —>  Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere (tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com)

 

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.
Zie ook:      www.pokrof.nl 

Op de website http://www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen vindt u een overzicht van alle byzantijnse vieringen die in Nederland (en deels ook in Vlaanderen) worden gehouden. Vanaf januari 2017 is er elke zondag ook een Oekraïnse grieks-katholieke liturgie in de St. Josephkerk in Utrecht (zie verder bovengenoemde website).

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen