Extra kerkbericht – febr. 2017

 

        

wladje  Bericht t.g.v de jaarvergadering 19 februari 2017

 Van de voorzitter:

Beste leden van onze gemeenschap,

Het bestuur van onze vereniging heeft, zoals eerder meegedeeld, besloten deze keer de jaarvergadering te houden aansluitend aan de Zondagviering van 19 februari en wel in de koffieruimte van de JOB, aanpalend aan de kerkzaal. Aangezien de beschikbare tijd zoals U weet zeer beperkt is en wij zo mogelijk nog even tijd willen overhouden voor de gewone maandelijkse ontmoeting na de liturgie, willen we de vergadering strak structureren en voorbereiden d.m.v. dit extra Kerkbericht.

U vindt hier naast enkele mededelingen ook een  financieel overzicht. Mocht U vragen willen stellen dan kan dit op twee manieren: a) in het openbaar tijdens de vergadering b) U kunt ook een van de aanwezige bestuursleden, na het algemene gedeelte, persoonlijk benaderen met een vraag of opmerking. In het verleden is gebleken dat aan een apart te beleggen jaarvergadering geen behoefte bestaat.
Aangezien het Bestuur er prijs op stelt zo transparant mogelijk op te treden en jaarlijks tenminste eenmaal verantwoording af te leggen, heeft zij deze keer voor deze vorm gekozen.

Enkele opmerkingen:
Het bestuur bestond december 2016 uit de volgende personen:
Voorzitter: Fons van Bosbeek, eerder was dit George Bruinaars.
Secretaris: Theo Odijk.
Penningmeester: George Bruinaars, eerder was dit Fleur Knopper.
Bestuurslid: Dorine Sweere.
Adviseur (geen bestuurslid) onze Celebrant Paul Brenninkmeijer.
Adviseur (geen bestuurslid, tijdelijk i.v.m. het komend jubileum) Wim Zwanikken, p.r.- zaken.

Opmerkelijk punt voor het jaar 2016 was de (zeer geslaagde, overigens noodzakelijke,) verhuizing van het Sint- Antonius kerkgebouw naar het kerkgebouw van de Johannes/ Bernardus gemeenschap.

Belangrijke punten voor het jaar 2017 zijn a) de viering van ons zestigjarig jubileum 15 oktober 2017,.landelijke Pokrofdag. Ter voorbereiding hiervan is inmiddels een bestuurswerkgroep gevormd en actief. Op heel velen van onze gemeenschap wil het bestuur een beroep doen enthousiast mee te werken. b) de uitgave van een jubileumboekje dat o.m. aan alle deelnemers van de landelijke dag zal worden uitgereikt. c) de werving van nieuwe koorleden. Verdere mededelingen zullen ter vergadering worden gedaan..

Van de Johannes/ Bernardusparochie ontvingen wij het dringende verzoek absoluut geen auto’s te parkeren voor de ingang van de kerk, vooral niet tijdens de diensten. De toegang moet namelijk ALTIJD bereikbaar/ vrij zijn voor brandweer, politie of ambulance. Op niet al te verre afstand is ruim gelegenheid tot (gratis) parkeren.

Ik hoop U allen zondag 19 februari te mogen begroeten, tot dan,

Fons van Bosbeek.

FINANCIEEL OVERZICHT 2016,  MET BEGROTING 2017

 

 

Begroting Werkelijk
Baten 2017 2016
8000 Collectes/kaarsen/prosfors  €   3.500,00  €   4.009,13
8100 Contributie koorleden   €              –  €      690,00
8140 Legaat koor   €              –  €      454,00
8150 Overige baten koor   €              –  €        65,00
8400 Rente ING Bank   €              –  €        33,37
8500 Giften  €   1.100,00  €   6.939,24
8510 Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur  €   6.750,00  €   6.750,00
Totale baten  € 11.350,00   € 18.940,74 
Begroting Werkelijk
Lasten 2017 2016
4000   Stipendia/reiskosten  €   1.500,00  €   1.528,75
4010   Huur kerkruimte JOB  €   1.000,00  €   1.000,00
4012   Huur Antoniuskerk t/m juni 2016  €   1.325,00  €   1.322,68
4015   Kosten verhuizing   €              –  €      157,90
4020   Kosten liturgie  €      300,00  €      281,07
4030   Kosten Pasen & Kerst  €      200,00  €      245,66
4040   Liturgieboekjes  €      150,00  €      145,00
4050   Reiskosten dirigent  €      225,00  €      164,92
4055   Kosten koor   €              –  €      513,27
4060   Vrijwilligersvergoeding bestuur  €   6.750,00  €   6.750,00
4090   Contributie L.I. Pokrof  €      150,00  €      150,00
4100   Secr.kosten, incl. kerkbericht  €      100,00  €        88,18
4110   Kosten website  €      150,00  €        78,65
4130   Koffie/koekjes  €        50,00  €        80,60
4140   Donatus (Inboedel & Aansprakelijkheid)  €        50,00  €        30,92
4150   Bank- en stortingskosten  €      150,00  €      127,49
4160   Attenties/representatie  €        50,00  €      146,35
4170   Overige kosten   €              –  €        49,08
4990   Lasten voorgaand jaar   €              –  €        16,00
  Totale lasten  € 12.150,00  € 12.876,52
Resultaat  €     -800,00  €   6.064,22