KERKBERICHT NR 3 – 2017

KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 03– AUGUSTUS T/M OKTOBER 2017

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
Onze gemeenschap is op zoek naar een secretaris!
Deze functie wordt nu tijdelijk door Dorine Sweere vervuld.  Iets voor u?  Informatie bij een van de bestuursleden.
—————————————————————————————————————————

Overzicht van komende vieringen in de Johannes de Doper – Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Zondag 20 augustus: Goddelijke Liturgie (2e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

11e Zondag na Pinksteren  In het evangelie spreekt Jezus over het kwijtschelden van schulden. Een knecht heeft een enorm grote schuld bij zijn hoogste heer, de koning van zijn land. De koning heeft medelijden met hem en scheldt hem de geleende som kwijt. Maar op zijn beurt eist deze van een mede dienaar wel dat deze hem een klein bedrag terugbetaalt, zonder pardon. Daardoor valt hij bij de koning in ongenade. In de nieuwe vertaling van het Onze Vader komt beter tot zijn recht wat het betekent als wij God om vergeving vragen: vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dat kan inderdaad ook over geld gaan. In onze samenleving zijn er steeds meer mensen die hun belastingschuld, huurschuld of andere schulden niet meer kunnen betalen. De belastingdienst is dan onbarmhartig. De computer mag  ons leven niet zó regeren dat er geen ruimte meer is voor meelevende ambtenaren en rechters.

—————————————————————————————————————————–

Zondag 17 september:  Goddelijke Liturgie (6e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vaders Johannes Scheve en diaken Ruud Wolthers

1e zondag na Kruisverheffing We zijn enige dagen na het feest van Kruisverheffing. We vereren het kruis van Jezus. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch; Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

———————————————————————————————————-

15 OKTOBER

60-JARIG JUBILEUM WLADIMIRSKAJA EN LANDELIJK POKROFDAG

Zondag 15 oktober:  Goddelijke Liturgie (2e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en andere priesters en diakens.

Zondag van de Vaders van het 7e Concilie Onze Utrechtse Katholieke Byzantijnse gemeenschap bestaat 60 jaar. Dit willen wij op deze zondag groots vieren! Tegelijk ontvangen wij vanwege de landelijke dag leden van andere byzantijnse gemeenschappen in ons land. Het 7e grote oecumenische concilie had plaats in 787, De besluiten van dit concilie betroffen vooral de grote betekenis van iconen. Omdat deze besluiten in het Latijn op enkele punten verkeerd uit het Grieks vertaald waren heeft enige jaren later een synode in Fulda dit concilie veroordeeld. Men meende dat de Grieken iconen aanbaden in plaats van ze te vereren. Dit was een van de vele misverstanden die tot de scheuring van 1054 zouden lijden. Als katholieken die de byzantijnse liturgie vieren kunnen wij een bijdrage leveren om de afstand die er sindsdien tussen beide christelijke kerken is gegroeid een beetje te helpen overbruggen. Maar wij hebben de liturgie van de orthodoxe kerken wel ven hen ”te leen”.Dat vraag grote eerbied en zorgvuldigheid om er op een zuivere manier mee om te gaan en de plicht ons te blijven verdiepen in de orthodoxe praktijk, gedachtewereld en spiritualiteit.

—————————————————————————————————————————-

Woensdag 6 september
is er om 20 uur in de Johannes Bernarduskerk een lezing
over iconen en byzantijnse liturgie,
met als thema: geloof in God die ons persoonlijk liefheeft.

Inleider is Paul Brenninkmeijer, priester van de byzantijnse liturgie elke derde zondag van de maand in deze kerk.
Iconen van Johannes de Doper, een van de twee patroonheiligen van deze kerk, krijgen bij deze lezing extra aandacht. Ook wordt uitvoerig stil gestaan bij de icoon van de Heilige Drie-Eenheid en andere feesticonen. Bij elk belangrijk feest kent de byzantijnse liturgie een bijpassende icoon. Vaak is dit een uitbeelding van het bijbelverhaal.
Er zijn nogal wat mensen die er moeite mee hebben om te zeggen: ik geloof in een persoonlijke God. Zij willen God niet voorstellen als een individu, en zeker niet als een soort ingenieur die vanuit de hemel op de knoppen drukt, laat staan als een politieagent die ons een voor een in de gaten houdt.  Liever stelt men zich God voor als een universele energie of alles overstralend licht. Iconen laten zien hoe God in feite toch persoonlijk betrokken is bij ieder van ons. Met mensenogen kijkt God zelf ons door de icoon van Christus liefdevol aan.

–>  Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere tel. 030-2731102,  of via email: d_sweere@hotmail.com

–>  Wilt u het koor van Wladimirskaja komen versterken? Alle zangers, maar vooral sopranen en tenoren, zijn zeer welkom!  Meer informatie bij de dirigent Gerard van Kalken, tel. 0182-384593 of via email: wladimirskajautrecht@gmail.com

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

Zie voor meer informatie ook: www.pokrof.nl en
www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13 INGB 0004 5829 39

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen