KERKBERICHT NR 4 – 2017

KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 04 – OKTOBER 2017 T/M 6 JANUARI 2018

 

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

 

 

Overzicht van komende vieringen in de Johannes de Doper – Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Zondag 15 oktober : Zondag van de Heilige Vaders van het 7e Concilie (5e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes-Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie. Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en concelebranten

Plechtige viering van het 60-jarig jubileum van onze Wladimirskaja-gemeenschap. Tevens landelijke dag van alle Pokrof-gemeenschappen.
Na afloop van deze viering gaan wij met alle leden van andere Pokrofgemeenschappen in processie achter de Pokrof-icoon naar de feestzaal in het nabij gelegen Nieuw-Plettenburgh voor een feestelijk samenzijn met lunch.

Het 7e algemene Concilie werd in Nicea, vlak bij Constantinopel, gehouden in het jaar 787. Het was na de grote iconenstrijd, het iconoclasme, waarbij op last van de Byzantijnse Keizers alle iconen en mozaïeken met icoon-afbeeldingen vernietigd waren. Intussen werd het maken en vereren van iconen door de byzantijnse overheid weer toegestaan. Het concilie dat ook met instemming van de paus van Rome gehouden werd, bevestigde de waarde van de verering van iconen.  Wij mensen hebben immers de icoon ( icoon betekent: beeld ) van God bij uitstek ontvangen omdat God in Jezus Christus mens is geworden.

Zondag 19 november: 24e Zondag na Pinksteren (7e toon),
is er om 10:30 uur in de Johannes- Bernarduskerk  de Goddelijke      Liturgie.  Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Het is twee dagen voor het feest van de Intrede van de Moeder Gods in de tempel, 21 november. Volgens een apocrief geschrift hebben Joachim en Anna hun dochtertje Maria op 3-jarige leeftijd naar de tempel gebracht. Begeleid door maagden met kaarsen in de hand wordt ze toevertrouwd aan de priester Zacharias. Zo zal Maria haar leven toewijden aan God. In de evangelielezing van deze zondag gaat het ook over vrouwen: het 12-jarige dochtertje van Jairus die door Jezus uit de dood wordt opgewekt, en de vrouw die na jaren van bloedvloeiing genezen wordt. Ook hier vertrouwen mensen zich helemaal toe aan God zoals die in Christus op hen toekomt. Hoe zit het met ons eigen Godsvertrouwen? Op deze zondag is er voorafgaand aan de liturgie de wijding van iconen ( zie onder).

Zondag 17 december: Zondag van de voorouders des Heren (6e toon),
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze zondag bereiden wij ons voor op het Kerstfeest. In het evangelie vertelt Jezus de parabel van de genodigden tot het grote gastmaal. De eerst genodigden wijzen de uitnodiging af, zij hebben andere dingen aan hun hoofd: ze hebben een akker of een os gekocht, of ze zijn zojuist getrouwd. De deelname aan het Kerstfeest vraagt een innerlijke bereidheid om je leven af te stemmen op het Komend Koninkrijk van God.

Dinsdag 26 december, 2e Kerstdag (Synaxis van de  Moeder Gods),
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd.

Zaterdag 6 januari 2018 :  Goddelijke Liturgie en Waterwijding
Om 10:30 uur is in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Doop van onze Heer Jezus Christus
Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan onze doop.

========

Icoonwijding op zondag 19 november  2017
In onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap worden op één zondag in het jaar iconen met een extra gebed en zegening gewijd. Op deze manier wordt de Heilige Geest over de icoon afgeroepen. Een icoon is immers een prachtig hulpmiddel bij het gebed. Al mediterend bij een icoon komt men op een bijzondere manier in contact met de afgebeelde Heilige, of met Christus zelf, of wordt men betrokken bij het feest dat op de icoon is weergegeven. Bij een vakantie in Griekenland of Rusland heeft men vaak een icoon gekocht. Er zijn ook steeds meer icoonschilders  in ons eigen land. Als u zo’n icoon bezit kunt u hem laten wijden.

We beginnen de liturgie om 10.30 uur  met de wijding van iconen. Ieder die een of meer iconen wil laten wijden wordt verzocht om minstens 20 minuten voor de aanvang van de viering deze iconen te geven aan de acoliet, zodat ze een mooie plaats kunnen krijgen. Na de liturgie reikt de priester de iconen weer aan de eigenaren uit, die ze met een kus in ontvangst nemen.

 

Vader Harry voorlopig niet beschikbaar
Vader Harrij Sterenberg is al een tijd niet meer actief als priester-celebrant voor de byzantijnse liturgie. Hij maakt een moeilijke periode door waarbij het herstel echt zijn tijd nodig heeft. Wij bidden voor hem dat dit herstel zich steeds meer doorzet. U kunt hem een teken van uw meeleven geven door hem te schrijven naar zijn woon adres: Molenbergstraat 15, 6083 AW Nunhem.

In Memoriam
– Op 22 april jl. overleed Johan Schothorst in de leeftijd van 78 jaar. Zijn creaties van eieren, met iconen  beschilderd of van Bijbelse miniaturen voorzien, waren fameus in binnen-en buitenland. Jarenlang ontving hij bij onze vieringen de bezoekers en wees hen die er niet zo bekend mee waren de weg met boekjes, prosfora’s en kaarsen. Totdat een ziekte hem trof en de lange duur van onze vieringen voor hem te veel waren. Op 28 april hebben wij hem na een eucharistieviering in zijn parochiekerk te Driebergen-Rijsenburg te grave gedragen.

– Op 15 juni overleed Broeder Samuel Booms in de leeftijd van 84 jaar. Hij leefde als monnik in het door hemzelf gestichte klooster van de H. Engelen in Sexbierum, na eerder in enkele andere kloosters in binnen- en buitenland temidden van ordegenoten geleefd te hebben. Eerder was hij leraar Duits geweest. Hij bad uiterst gedisciplineerd vele uren per dag alle byzantijnse getijdengebeden. Hij was een trouw bezoeker van onze vieringen. Opvallend was dat hij in de zomertijd daarbij het verkenners-uniform droeg. Met een groepje zangers hebben we hem op 21 juni na een byzantijnse uitvaartdienst in zijn woonplaats te grave gedragen.

Zie verder de website van de Landelijke Pokrofgemeenschappen:  www.pokrof.nl en www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
Ons bestuur heeft dringend aanvulling nodig. Wie heeft er belangstelling? Een verdeling van functies binnen het bestuur behoort tot de mogelijkheden.  Neem contact op met een van onze bestuursleden.

KOORLEDEN GEVRAAGD
Ook het koor zoekt nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens kijken en meezingen bij een repetitie op de twee dinsdagavonden voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de dirigent, Gerard van Kalken, tel, 0182 384593.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13INGB0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen