KERKBERICHT NR 1 – 2018

KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 01– JANUARI T/M 2 APRIL 2018

 

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht, toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar !


Nieuwe bestuursleden

Het bestuur had dringend behoefte aan aanvulling en die is gevonden. Naast Fons van Bosbeek als voorzitter, George Bruinaars als penningmeester en Dorine Sweere zijn Annemarie Plooij en Peter Bar bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Op de eerstvolgende vergadering worden de bestuurstaken onder hen verdeeld. Het bestuur is hierdoor op volle sterkte en daar zijn we heel blij mee.
Vader Paul Brenninkmeijer blijft het bestuur bijstaan als adviseur.
Henk Kanters blijft zijn taak als webmaster vervullen.

__________________________________________________________________________

Zaterdag 6 januari  :   Het feest van Theofanie en waterwijding
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk,  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan onze doop.

Zondag 21 januari: Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

 Op deze zondag begint de Voorvasten. Want dit jaar is Pasen al op 1 april. We horen op deze zondag het evangelieverhaal van de tollenaar en de farizeeër. De farizeeër in de tempel bidt met grote zelfvoldaanheid en hij ziet neer op die tollenaar achterin de gebedsruimte die in zijn ogen de kantjes er maar van afloopt. Jezus wijst deze manier van bidden scherp af en stelt de berouwvolle tollenaar als voorbeeld. Hier wordt ons door Jezus de juiste houding aangegeven waarmee wij de naderende vastentijd in moeten gaan. Een houding van nederigheid en besef van onze eigen menselijke zwakheid.

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de Vasten
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze eerste zondag van de vasten vieren wij de overwinning van de orthodoxie na de iconenstrijd, door het 7e algemene concilie van 787. Omdat God in Jezus mens is geworden mag zijn beeltenis geschilderd en vereerd worden. God zelf, de Vader, mag niet worden afgebeeld. Ook heiligen die door hun leven op Christus gingen lijken mogen worden op iconen worden geschilderd en zo vereerd. De iconen zijn een heel belangrijk middel in onze geloofsbeleving. Zij maken wat wij in ons geloof vereren concreet. In onze Utrechtse geloofsgemeenschap is het de gewoonte om op een zondag in de vasten na de liturgie onze overleden  te gedenken. Dat gebeurt nu op deze eerste vastenzondag. Zie hieronder.

Vrijdag 2 maart: Viering van voorafgewijde gaven
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze vrijdagmiddag is er om 15 uur een heel mooie en ingetogen gebedsdienst. Het is een Vespers met het uitreiken van de voorafgewijde gaven in de communie. In de orthodoxe kerk wordt op de weekdagen in de vastentijd de eucharistie niet gevierd. Dit was ook in de katholieke kerk van de eerste eeuwen het gebruik. Onder paus Gregorius de Grote (590 – 604 ) werd de viering van voorafgewijde gaven ingevoerd die in de vastentijd op elke woensdag en vrijdag gevierd kan worden. De gelovigen kunnen daardoor ook op weekdagen de communie ontvangen. De naam van deze liturgieviering heet dan ook officieel: Gregoriusliturgie.

Maandag 2 april: Tweede Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf”. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

____________________________________________________________________________

Lezing over Moskou en de Gouden Ring

Op woensdag 17 januari a.s. is er om 20 uur in de Johannes Bernarduskerk een lezing met lichtbeelden over Moskou en de Gouden Ring. In september is er een groepje van zeven leden van de katholieke byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja  daar op reis geweest. Pastor Paul Brenninkmeijer was daar ook bij en hij zal op deze avond daarover vertellen. Moskou is een stad van 17 miljoen inwoners, alle voorsteden meegerekend. De Gouden Ring is een aantal steden in een cirkel van enkele honderden kilometers noordoostelijk van Moskou, met de mooiste kloosters en kerken. De reis was een Pelgrimage, en de leiding en ook de meerderheid van de deelnemers waren Russisch Orthodox. Ondanks het atheïstisch communisme is het kerkelijk leven in Rusland weer helemaal opgebloeid. De vele liturgievieringen waren bijzonder indrukwekkend en hebben een onvergetelijke indruk nagelaten. Maar ook de kennismaking met het gewone leven in Rusland is een verrijking geweest. Dit land wordt in de media voor ons vaak veel te negatief voorgesteld. In schitterende foto’s, gemaakt door enkele deelnemers wordt de bezoekers van deze avond een blik gegund in een voor velen nog onbekende wereld. De avond eindigt om 22 uur.

___________________________________________________________________________

Gedachtenis van de overledenen op zondag 18 februari 2018

Na afloop van de liturgie is er een Litia ( gebedsdienst) voor de overledenen van onze gemeenschap. Bijzonder voor hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Maar ook voor hen die wij al langer missen.

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

 Zie verder de website van de Landelijke Pokrofgemeenschappen:  www.pokrof.nl en www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen


KOORLEDEN GEVRAAGD
Ons het koor zoekt nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens kijken en meezingen bij een repetitie op de twee dinsdagavonden voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de dirigent, Gerard van Kalken, tel, 0182 384593

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening
NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen