PAASPROJECT

Byzantijns Paasproject

In de Slavisch-byzantijnse ritus vormt het mysterie van Pasen het belangrijkste feest van het jaar.  Het Paasfeest wordt gevierd in een liturgie met prachtige gezangen, iconen en veel wierook. Wilt u deze Paasviering als koorzanger mee beleven? Doe dan als gastzanger mee aan het paasproject van Wladimirskaja.

Doel van het Paasproject

Wladimirskaja is een RK gemeenschap die maandelijks de Liturgie viert volgens de Slavisch-byzantijnse ritus. (Meer hierover kunt u elders op deze website lezen). Met het Paasproject willen we mensen die onbekend zijn met de Byzantijnse Liturgie en haar gezangen wat meer vertrouwd maken met deze ritus en laten ervaren hoe het is om daarin mee te zingen. Hiertoe nodigen we gastzangers uit om in een periode van één maand de muziek van Pasen in te studeren en deze, samen met het vaste koor van Wladimirskaja, ten gehore te brengen tijdens de viering van Tweede Paasdag.

Opzet repetities
De precieze aanpak stemmen we af op het aantal projectzangers dat meedoet en op de ervaring die men eventueel al heeft met koorzang. Deze ervaring is geen vereiste, maar bepaalt wel wat haalbaar is in het project. Voornemen is dat we zoveel mogelijk gezangen van de paasliturgie inoefenen. In elk geval studeren we de karakteristieke Gospodies, de Paastropars, het Onze Vader (Otce nas), het Cherubijnenlied en het Tebe Pojem in een tijdsbestek van vier weken.
De opbouw van de 4 repetitieavonden, te weten  6, 13, 20 en 27 maart, is als volgt:
19.00 uur             informatie en doornemen moeilijke stukken van de vorige week
19.15 uur             apart oefenen in twee stemgroepen (sopraan-alt en tenor-bas), toegespitst op de uitspraak van de Slavische teksten en de afzonderlijke melodielijnen. Repetitoren zijn  Anna Maria Plooij en Henk Kanters
19.45 uur             vaste koorleden van Wladimirskaja sluiten aan; gezamenlijk 4-stemmig oefenen  onder leiding van onze dirigent Gerard van Kalken
21.00 uur             toelichting op het oefenschema voor volgende week; pauze voor de vaste koorleden
21.15 uur             einde repetitie voor de projectzangers; desgewenst wonen zij nog de rest van de repetitie van het vaste koor bij, dat op 6 en 13 maart tot 22.00 uur de Liturgie van  zondag 18 maart instudeert.

Naast deze repetities is er een zaterdag 17 maart (10.00 -12.30 uur) extra informatieochtend, met lezingen over de Byzantijnse ritus, over het eigene van het Paasfeest in de orthodoxe ritus (vergeleken met de westerse Kerk) en over iconen.  De lezingen worden verzorgd door Wim Zwanniken.

De repetities en de lezingenochtend vinden plaats in de Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, in Utrecht.
De gastzangers krijgen een partituur met alle muziek. Om het oefenen te vergemakkelijken komt er tevens een usb-stick waarop de muziek als midi-file staat. Gastzangers die geen noten kunnen lezen, kunnen een aparte ‘basisles’ krijgen in het noten lezen. Zoals gezegd, is koorervaring geen vereiste. Wel wordt van de deelnemers verwacht dat zij alle repetities aanwezig zijn en zich thuis voorbereiden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het project.
Er kunnen maximaal 12 gastzangers meedoen aan het project.

Paasviering

Op 2 april vieren we de Goddelijke Liturgie van Pasen (in de byzantijnse liturgie zijn de vieringen van Eerste en Tweede Paasdag bijna identiek). Het tijdschema van deze dag in de Johannes-Bernarduskerk ziet er aldus uit:
10.00 uur             inzingen gehele koor
10.30 uur             begin van de viering Goddelijke Liturgie
12.15 uur             einde viering Liturgie
12.15 uur             koffie/thee en onder genot van pascha, het typisch Russische paasgerecht en  napraten met de gastzangers
We hopen dat er enkele gastzangers zullen zijn die zo hebben genoten van het project, dat zij in de toekomst vaker de liturgie willen bijwonen, en misschien zelfs wel erover willen nadenken om vast lid te worden van ons koor!

Meer informatie
Anna Maria Plooij, tel. 030-2544337
Henk Kanters, tel. 030-2731102

Aanmelding
U kunt zich vóór 28 februari schriftelijk opgeven voor deelname aan het paasproject door te mailen naar wladimirskajautrecht(@gmail.com.