KERKBERICHT NR 2 – 2018

KERKBERICHTEN WLADIMIRSKAJA
NUMMER 02   –  18 maart t/m  juni 2018


R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht, toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

 

Zondag 18 maart vijfde zondag van de Vasten
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Op deze vijfde zondag herdenkt de byzantijnse traditie de heilige Maria van Egypte.Deze vrouw keerde zich af van een zondig leven en deed jarenlang boete, eenzaam leven de in de woestijn, een ontmoeting met de monnik Zosima maakte dat haar verhaal wereldwijd bekend werd. God blijft bezig, ook in onze tijd, om mensen tot zich te trekken. Maria van Egypte is ook een voorbeeld van versterving in deze vastentijd.
–> Na afloop van deze viering heeft de Jaarvergadering plaats. De penningmeester geeft verslag van de financiële positie van onze gemeenschap.


Maandag 2 april: Tweede Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
                                  Christós voskrése!     Vo-ístinnu voskrése
Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

Zondag 15 april: Zondag van de balsemdragende vrouwen, 3e zondag van Pasen is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
In het troparion van deze zondag wordt gezongen: De engel bij het graf sprak tot de vrouwen: “Balsem is voor de gestorvenen, maar Christus bleef van bederf vrij. Verkondig daarom: de Heer is opgestaan en schenkt aan de wereld grote genade”.
De verrijzenis van Jezus is niet het weer tot leven komen van een lijk. Hij is niet zomaar teruggekeerd in dit aardse leven. Maar anderzijds is de verrijzenis ook niet enkele een symbool dat het gedachtegoed van Jezus bewaard blijft. Het is veel meer! De opgestane Christus komt tot leven daar waar zijn volgelingen het brood breken en delen met elkaar. Zij ontdekken zijn liefde zoals Thomas deed in zijn wonden, Maria Magdalena herkent zijn stem. Zij laten zien dat Hij leeft in hun onderlinge liefde en in de moed om tegen alle verdrukking in van Zijn levende werkelijkheid als Verrezen Heer te getuigen. Er is iets heel nieuws aangebroken.

Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag, Viering van Pinksteren
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Hoewel het de derde zondag van de maand is, kunnen wij op eerste Pinksterdag niet in onze kerk terecht. Onze viering van Pinksteren heeft daarom op de 2e Pinksterdag plaats.
Op de icoon van dit feest zien we de apostelen tegenover elkaar in twee rijen op een u-vormige bank zitten. Vanuit een halve cirkel die de goddelijke werkelijkheid aanduidt dalen stralen neer over hun hoofden, met kleine vlammen, die de nederdaling van de Heilige Geest aanduiden. Onder de icoon is een zwart gat, daarin zien we een gekroonde figuur, die Kosmos wordt genoemd. Dat is de wereld, die in feite leeft in de duisternis van de uitzichtloosheid. Deze kosmos figuur draagt een doek in de handen en daarom zien we twaalf schriftrollen. De wereld is wel ontvankelijk voor de blijde boodschap van hoop die door de apostelen wordt verspreid. Herkennen wij ons in deze boodschappers?  Mogen ook wij getuigen zijn van dit blijde hoopgevende verhaal in de wereld van vandaag.

Zondag 17 juni: 4e zondag na Pinksteren
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Harry Scheve en Diaken Ruud Wolthers
Feest van de Moeder Gods van Wladimir, patrones van onze Utrechtse byzantijnse gemeenschap. Na afloop van de liturgie worden moleben, een korte gebedsdienst, gezongen bij de icoon van de Moeder Gods van Wladimir. In het evangelie wordt verteld over de genezing van de knecht van een Romeinse Centurio en Jezus is verbaasd over de kracht van het geloof van deze niet-jood.  God werkt ongemerkt overal in deze wereld en soms brengen mensen van wie wij het niet verwachten een bijzonder geloof en vertrouwen op. 

————————————————-

 Vader Harry Sterenberg is met emeritaat. Viering op zaterdag 7 april.
Vader Harry Sterenberg is met emeritaat.  Jarenlang was hij celebrant voor  de katholieke Pokrofgemeenschappen in ons land. Regelmatig was hij ook voorganger in onze Utrechtse byzantijnse gemeenschap. Hij heeft diakens en priesters opgeleid om voor te kunnen gaan in de byzantijnse liturgie. Op zaterdag 7 april is er bij gelegenheid van zijn afscheid een feestelijke viering in de St. Antoniuskathedraal, Sint Jansstraat 8, 4811 ZL te Breda, om 11 uur. Daarna is er een lunch in hotel-restaurant Princeville, Princenhagelaan 5 te Breda. Vader Harry zal slechts incidenteel, en vaak alleen als concelebrant nog voorgaan.
Namens de Landelijke Instelling Prokrof nodigen wij u van harte uit om deze dag mee  te komen vieren. Men kan zich melden bij George Bruinaars, onze penningmeester (010- 4740824 ). E-mail: glbruinaars@hetnet.nl

Vader George Alkaed is vaak als concelebrant aanwezig in onze vieringen. Hij is katholiek priester van de Melkieten,  die net als wij de byzantijnse liturgie praktiseren.  Bij deze oosterse katholieke kerk is het mogelijk om als priester getrouwd te zijn. Hij is als vluchteling met zijn gezin vanwege de oorlog uit Syrië in ons land gekomen en woont in Houten. Zijn mooie Arabische zang wordt door de kerkgangers erg gewaardeerd.  In Breda gaat hij  elke maand voor  bij Arabische katholieken in de gewone katholieke liturgie.

Paasproject
Wladimirskaja organiseert in de aanloop naar Pasen een project rond de byzantijnse liturgie en byzantijnse gezangen. Deelnemers repeteren in maart de gezangen van de Paasliturgie, zodat ze de Paasviering op 2 april grotendeels kunnen meezingen. Er hebben zich nu 8 mensen opgegeven. Met name voor bassen en tenoren is er nog plaats.
Naar aanleiding van dit project wordt op zaterdag 17 maart lezingenochtend gehouden, over ondermeer het Paasfeest binnen het liturgisch jaar in Slavisch-byzantijnse ritus, en over de Paasicoon. Ook u bent van harte uitgenodigd voor deze ochtend (10.00-12.30 uur) in de Johannes-Bernarduskerk. De lezingen worden verzorgd door Wim Zwanniken.

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

Zie verder de website van de Landelijke Pokrofgemeenschappen:  www.pokrof.nl en www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening
NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen