KERKBERICHT 3 – 2018

KERKBERICHTEN NUMMER 3,  19 augustus  t/m 21 oktober 2018

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht, toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

 

Overzicht van komende vieringen in de Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

 

Zondag 19 augustus is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie (4e toon). Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

13e Zondag na Pinksteren
We naderen de nazomer. De tijd van de druivenoogst komt dichterbij. In het evangelie vertelt Jezus over  pachters van een wijngaard die de opbrengst niet aan de eigenaar gunnen. De gezanten die hen hiertoe aanmanen worden achtereenvolgens gedood. Tenslotte wordt de zoon van de eigenaar omgebracht. De hoorders begrijpen: de eigenaar is God, en Jezus, Zijn Zoon wordt opgeofferd aan de hebzucht en de geldingsdrang van mensen. Het stelt ons de vraag: hoe gaan wij om met alles wat God ons gegeven heeft. We zijn Gods rentmeesters. De aarde is ons in handen gegeven. Wat doen wijzelf om de verwoesting van de aarde te keren? Heeft de droogte van deze zomer ook niet te maken met het probleem van de opwarming van de aarde?

Zondag 16 september is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie (8e toon). Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Zondag na Kruisverheffing                                           We zijn enige dagen na het feest van Kruisverheffing. We vereren het kruis van Jezus. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch: Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

Zondag 21 oktober  is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie (5e toon). Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

22e Zondag na Pinksteren
In het evangelie van deze zondag hekelt Jezus de zelfgenoegzaamheid van de rijke, die zwelgt in zijn weelde en zich niets aantrekt van de arme Lazarus die bedelend op zijn stoep neerligt. Ook al krijgt deze rijke na zijn dood een eervolle begrafenis, hij zal dan zichzelf in al zijn ellende tegenkomen, smachtend van dorst ( is dat niet de dorst naar echte liefde? ), terwijl Lazarus getroost wordt in de schoot van Abraham, maar dan is het voor hem te laat. Het gevaar van rijkdom en macht is dat mensen die hierin opgaan helemaal verblind raken. Ook wij kunnen hier vaak ongemerkt door aangestoken worden. Bij de ingang van onze kerk staat een winkelwagentje. Hierin kunt u houdbare levensmiddelen voor de voedselbank in deponeren. Het staat er niet voor niets.

 Jubileumboek

Wim Zwanikken, zeer gewaardeerd lid van onze gemeenschap, heeft een prachtig en uitgebreid jubileumboek geschreven over de geschiedenis van onze 60-jarige Utrechtse byzantijnse gemeenschap. Het is voorzien van talrijke foto’s. Het is een geschenk, alreeds aan de bezoekers van onze jubileumviering op 15 oktober 2017 toegezegd. Het is op 17 juni na de Goddelijke Liturgie uitgereikt. Voor vaste bezoekers van onze gemeenschap die niet bij de viering op 17 juni aanwezig waren, zijn nog exemplaren beschikbaar. Zij kunnen hun exemplaar na een van de volgende vieringen in ontvangst nemen.

Dirigent in augustus en september

Bij de vieringen op 19 augustus en 16 september zal het koor gedirigeerd worden door Dolf Bruinsma, dirigent van de byzantijnse gemeenschap in Amsterdam. Onze eigen dirigent Gerard van Kalken is in die tijd met vakantie.

 Zondag 14 oktober Landelijke dag van de Pokrofgemeenschappen.

Op zondag 14 oktober is de landelijke dag van de Pokrofgemeenschappen. Om 10.30 uur is de viering in de kerk van de H. Willibrord, Vierakkersestraatweg 31 te Vierakker ( bij Zutphen ). Daarna is er daar een gezellig samenzijn. Wij zullen na de viering in september de mogelijkheid bespreken om er samen in enkele auto’s heen te gaan.

Website

In het verleden kregen sommige gebruikers van onze website de terugmelding “Onveilige site”. Dit probleem is inmiddels verholpen, omdat ze nu in een beveiligde omgeving is geplaatst. De website is nu dus voor iedereen veilig toegankelijk!
Verder is de nieuwe privacyverklaring van Wladimirskaja op de website opgenomen.

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

 

 Zie verder de website van de Landelijke Pokrofgemeenschappen:  www.pokrof.nl en www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

 Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen