KERKBERICHTEN NR. 2 – 2019

5 APRIL 2019 tot en met 19 Juni 2019

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van de komende vieringen in de
Johannes de Doper – Bernarduskerk,
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

 

Vrijdag 5 april: Viering van Voorafgewijde Gaven.
Op deze vrijdagmiddag is er om 15 uur een heel mooie en ingetogen gebedsdienst. Het is een Vespers met het uitreiken van de Voorafgewijde gaven in de communie. In de orthodoxe kerk wordt op de weekdagen in de vastentijd de eucharistie niet gevierd. Dit was ook in de katholieke kerk van de eerste eeuwen het gebruik. Onder paus Gregorius de Grote (590 – 604) werd de viering van Voorafgewijde gaven ingevoerd die in de vastentijd op elke woensdag en vrijdag gevierd kan worden. De gelovigen kunnen daardoor ook op weekdagen de communie ontvangen. De naam van deze liturgieviering heet dan ook officieel: Gregoriusliturgie.

N.B. Hoewel de eerste Paasdag, zondag 21 april de derde zondag van de maand is, kunnen wij op deze en andere Hoogfeesten niet in onze kerk terecht. Daarom is onze Paasviering op Tweede Paasdag.

Maandag 22 april: Tweede Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

                     Christós voskrése! Vo-ístinnu voskrése!
Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

Aan het einde van deze viering worden het pascha, het paasgebak en eieren gezegend. Daarna zullen wij dit feestelijk maal gezamenlijk in feeststemming nuttigen.

Zondag 19 mei Vijfde zondag van Pasen
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Het evangelie van deze zondag ( Johannes 4 ) vertelt over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij een waterput. Deze ontmoeting heeft plaats op het heetst van de dag, om ongeveer 12 uur. Een ongewone tijd om water te putten en de zware kruik daarna naar de hooggelegen stad te moeten sjouwen. Deze vrouw wil zich kennelijk niet mengen met andere vrouwen. Schaamt zij zich? Jezus doorziet haar, met de mannen die zij heeft gehad. Maar Jezus laat haar voelen dat hij haar volledig accepteert en haar het levenswater van het eeuwig leven schenkt, van verbondenheid met God in liefde.

Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag, Viering van Pinksteren
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Op de icoon van dit feest zien we de apostelen tegenover elkaar in twee rijen op een u-vormige bank zitten. Vanuit een halve cirkel die de goddelijke werkelijkheid aanduidt dalen stralen neer over hun hoofden, met kleine vlammen, die de nederdaling van de Heilige Geest aanduiden. Onder de icoon is een zwart gat, daarin zien we een gekroonde figuur, die Kosmos wordt genoemd. Dat is de wereld, die in feite leeft in de duisternis van de uitzichtloosheid. Deze kosmos figuur draagt een doek in de handen en daarom zien we twaalf schriftrollen. De wereld is wel ontvankelijk voor de blijde boodschap van hoop die door de apostelen wordt verspreid. Herkennen wij ons in deze boodschappers? Mogen ook wij getuigen zijn van dit blijde hoopgevende verhaal in de wereld van vandaag.

Zondag 16 juni Zondag van Allerheiligen
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Feest van de Moeder Gods van Wladimir, patrones van onze Utrechtse byzantijnse gemeenschap. Na afloop van de liturgie worden moleben, een korte gebedsdienst, gezongen bij de icoon van de Moeder Gods van Wladimir.

De byzantijnse traditie herdenkt op deze zondag na Pinksteren alle heiligen. Het is het feest van de voltooiing en de vruchtbaarheid van Gods Koninkrijk. Gods heilshandelen in deze wereld draagt vrucht, zijn Koninkrijk wordt gevestigd, zijn Geest is werkzaam in mensen. Een onafzienbaar leger van mensen heeft de boodschap van het Evangelie verstaan en is door de dood heen met Christus opgenomen in Gods leven. God en mens hebben elkaar gevonden. Het leven is zinvol, hier en hierna.

                        —————————————————————————–

Wijding tot lector van Henk Kanters.
Op zondag 24 maart ontvangt onze Lector Henk Kanters de wijding tot lector door archimandriet vader Johan Meijer cssr. in de kapel van de Johannes van Damascusgemeenschap in de Lambertuskerk in Rosmalen. Zijn functie als lector in onze vieringen krijgt daardoor nog meer betekenis. Het is fijn dat leden van onze Utrechtse gemeenschap hierbij aanwezig zijn.

Byzantijnse Vespers op 13 april in Rotterdam.
De Stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam viert haar 25 jarig bestaan samen met het leerhuis Spiritualiteit op zaterdag 13 april. In de Dominicuskerk
( ‘Het Steiger’ ), 1e Nieuwhofstraat 2 in het Centrum. Na inloop en koffie vanaf 10 uur is er een lezing door Père Cyrille Vael van de abdij van Chevetoge: ‘Het verloren paradijs van het niet-weten’. Om 13.00 uur is er een lunch en daarna een presentatie over oecumene in Rotterdam. Dan volgt om 15.30 uur een Byzantijnse Vespers,  waar het koor van onze Wladimirskaja-gemeenschap zal zingen. Celebrant is vader Paul Brenninkmeijer. Men kan er ook voor kiezen alleen de vespers mee te maken. De kerk is niet rechtstreeks per auto en dus alleen met openbaar vervoer te bereiken. Men kan zich opgeven via onze penningmeester George Bruinaars: glbruinaars@hetnet.nl


Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: dorinesweere@gmail.com

KOORLEDEN GEVRAAGD
Ook het koor zoekt nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens kijken en meezingen bij een repetitie op de twee dinsdagavonden voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de dirigent Dolf Bruinsma, tel 023-5277734

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening 
NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen