Jaarverslag

Hieronder vindt u de sociaal jaarverslagen van de afgelopen jaren. Het financiële jaarverslag staat vermeld onder de rubriek ANBI.

Jaarverslag 2018 

Het achterliggende jaar 2018 is voor onze R.K. gemeenschap Wladimirskaja een jaar waarop we met dankbaarheid mogen terug kijken.

In totaal vierden we 15 keer de Goddelijke Liturgie in de ons inmiddels vertrouwde Johannes de Doper – Bernarduskerk. Dit betrof tienmaal onze viering op de derde zondag van de maand, aangevuld met de speciale vieringen van Theofanie/Waterwijding (6 januari), Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag, en, tijdens de Grote Vasten, de Basiliusliturgie van de Voorafgewijde Gaven (2 maart).
In november was er een iconenwijding voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie, en in februari hielden we aansluitend een Litia voor de overledenen van onze gemeenschap. Gemiddeld genomen namen aan de vieringen zo’n 50-60 mensen deel, wat een licht gegroeid aantal is ten opzichte van vorig jaar. We mogen ons daarbij verheugen op een trouwe, vaste  kern van leden uit onze gemeenschap die de Liturgie meevieren, maar ook prijzen we ons gelukkig met de deelname van een wisselende groep Utrechtse parochianen van de Johannes-Bernarduskerk, maar ook van daarbuiten.  Er is met andere woorden een behoefte aan de byzantijnse vieringen, waarin we voorzien.

Vader Paul Brenninkmeijer celebreerde vrijwel alle vieringen van de Goddelijke Liturgie; daarbij gaat hij altijd op een dienende en verbindende manier voor. In de eerste helft van het jaar, is vader Paul regelmatig terzijde gestaan door vader George Alkaed als con-celebrant. Eenmaal (in juni) verving vader Harry Scheve onze ‘eigen’ celebrant vader Paul.
Hermann Sleeuwenhoek was ook in 2018 onze ‘vaste’ acoliet. Maar hij vervult daarnaast allerlei andere taken, zoals het maken van de prosfores, de liturgische bloemenschikking, en het klaarmaken en opruimen van het altaar voor de viering. Bij deze laatste taak als koster wordt Hermann geholpen door een vast team (Jan, Wim, Ilse). Bij zijn afwezigheid in december is Hermann als acoliet vervangen door David Pott.
Als vaste lezer fungeerde Henk Kanters, ook in 2018.

Het koor zong dit jaar weer onder de directie van Gerard van Kalken. Ultimo 2018 bestond het koor uit 15 leden. We zijn erg blij met de komst een aantal nieuwe leden in het koor, maar helaas zijn ook twee bassen in de loop van het jaar gestopt. En heel verdrietig is dat een nieuwe sopraan, Maria van der Linden, op 11 december is overleden. Zij was pas een jaar bij het koor, maar een gewaardeerd en betrokken koorlid. Tijdens de rouwbijeenkomst in de kapel van St. Barbara heeft Stanem Dobre, aangevuld met enkele koorleden, een aantal byzantijnse gezangen gezongen bij wijze van afscheid.
Onze dirigent heeft vlak na Pasen het bestuur laten weten dat hij, vanwege zijn gezondheid, op niet te lange termijn graag een opvolger zou krijgen. Daarop heeft het bestuur gesprekken gevoerd met verscheidene betrokkenen en gegadigden. Met als resultaat dat Gerard vanaf 20 januari 2019 opgevolgd zal worden door Dolf Bruinsma, die tot dan de byzantijnse kapel in Amsterdam dirigeert. Dolf heeft in de maanden augustus en september Gerard al vervangen, tijdens diens vakantie. Het bestuur is blij met de gevonden personele oplossing en ziet uit naar de komst van Dolf als nieuwe dirigent van Wladimirskaja. Tevens zijn we zijn blij dat Gerard (en Trix) als koorlid deel blijven uitmaken van het koor.

Voor het eerst in ons bestaan kende het koor in 2018 een Paasproject. Dit project, georganiseerd door Henk Kanters en Anna Maria Plooij, had als doel om belangstellenden meer vertrouwd te maken met de byzantijnse liturgie, en meer specifiek met de praktijk van de byzantijnse gezangen. Deelnemers konden hiertoe tijdens de Grote Vasten meedoen met de koorrepetities en kregen daarnaast extra stemrepetities en oefenmateriaal. In totaal hebben 8 mensen meegedaan aan het project, zodat we met Pasen met een extra groot koor luister hebben kunnen bijzetten aan de Liturgie.

In juni verscheen het boek “Zestig jaar Rooms-Katholieke Byzantijnse gemeenschap in Utrecht, 1957-2017”. Het bestuur is Wim Zwanikken, de auteur en samensteller van het boek, zeer veel dank verschuldigd! Het boek biedt een even uitgebreide als lezenswaardige geschiedschrijving van onze gemeenschap, in al zijn facetten. Ook bevat het vele foto’s, die een mooi tijdsbeeld geven.  Bij ons patroonsfeest op 17 juni, kregen alle aanwezigen het boek uitgereikt; daarnaast heeft iedereen die de jubileumviering in 2017 bijwoonde een exemplaar ontvangen.

Op het vlak van pr zijn drie activiteiten vermeldenswaard. Bij de installatie van pastoor Hans Boogers, als nieuwe pastoor van de Utrechtse parochies, mochten we als gastgemeenschap van – en samen met – de JoB, op 29 juni in de Catherina kathedraal acte de presence geven en hem van harte welkom heten namens Wladimirskaja.  Pastoor Boogers heeft ons verteld over zijn belangstelling voor de byzantijnse liturgie en we hopen dat hij in de toekomst een keer een van onze vieringen bijwoont.
De vorige kerk waar wij onze Goddelijke Liturgie vierden, de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat, is 29 september jl. aan de eredienst onttrokken. Een delegatie van het bestuur woonde deze plechtigheid bij.
In Utrecht bestaat sinds enige jaren een netwerk van christelijke kerken uit andere culturen. Er zijn bijv. ook twee orthodoxe kerkgemeenschappen lid van. Wladimirskaja heeft een bijeenkomst van dit netwerk bijgewoond, en is voornemens om volgend jaar actiever in dit lokale netwerk te participeren.

In 2018 werd de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens van kracht, die ook voor kerkelijke organisaties en gemeenschappen geldt. In het kader daarvan is de beveiliging van onze website aangescherpt en is een privacy-statement opgenomen op de site. Ook is aan betrokkenen toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s op de website.

Het bestuur heeft in 2018 één keer een jaarvergadering belegd met de leden van onze gemeenschap; uit praktisch oogpunt is deze gehouden na afloop van de Liturgie (maart).
Daarnaast heeft Vader Paul tweemaal een lezing gehouden. Eén keer over zijn pelgrimsreis naar Moskou en de Gouden Ring, een reis die in 2017 meerdere leden van onze gemeenschap meemaakten; en één lezing over kerken in Georgië. Toehoorders bij beide lezingen waren zowel leden van onze gemeenschap als parochianen van de Johannes-Bernardus.

Het bestuur van Wladimirskaja heeft in 2018 zesmaal vergaderd.
Verder woonde een bestuursdelegatie de twee halfjaarlijkse ledenvergaderingen van Pokrof bij. Tenslotte neemt vader Paul deel aan het landelijke overleg van celebranten in de byzantijnse ritus.

In december heeft Peter Bär besloten om een overstap te maken naar een Grieks-orthodoxe gemeenschap en als gevolg daarvan zich terug te trekken als secretaris van het bestuur. Dorine Sweere gaat deze functie van secretaris  overnemen.
De samenstelling van het bestuur is vanaf januari 2019 als volgt:
Fons van Bosbeek, voorzitter (zittingstermijn tot 1-1-2020)
George Bruinaars, penningmeester (zittingstermijn tot 1-1-2020)
Anna Maria Plooij, bestuurslid koorzaken (zittingstermijn tot 1-1-2022)
Dorine Sweere, secretaris (zittingstermijn tot 1-1-2023)
Vader Paul Brenninkmeijer is adviseur van het bestuur.

Zoals gezegd, blikt het bestuur met dankbaarheid terug op 2018. Die dankbaarheid willen we uitspreken naar alle vrijwilligers die zich op zijn of haar wijze hebben ingezet om met onze gemeenschap de vieringen van de Goddelijke Liturgie mogelijk te maken. En ook de gemeenschap van de Johannes-Bernarduskerk willen bedanken voor haar gastvrijheid en de goede samenwerking.
Het bestuur ziet uit naar een gezegend 2019!

Utrecht, 31 december 2018
Dorine Sweere,
secretaris

——————————————————————

Jaarverslag 2017

Voor onze RK gemeenschap Wladimirskaja was 2017 een gedenkwaardig en gezegend jaar.

Een hoogtepunt daarin was de viering van ons 60-jarig jubileum, op 15 oktober jl. We vierden dit jubileum tezamen met veel leden van de andere Byzantijnse gemeenschappen, omdat de jaarlijkse dag van de Landelijke Instelling Pokrof ditmaal in Utrecht werd gehouden. We mogen terugblikken op een geslaagde dag.
In een volle Johannes-Bernarduskerk woonden ca. 175 mensen Goddelijke Liturgie bij, die werd gecelebreerd door vader Paul Brenninkmeijer, met als concelebranten vader George Alkaed en vader Jan Kaandorp. Het koor van bijna 50 mensen, ditmaal sterk uitgebreid met zangers van de andere gemeenschappen, zong onder leiding van onze dirigent Gerard van Kalken.
Het werd een bijzonder mooie en waardige viering.
En het weerzien en samenzijn na afloop verliep in een goede en genoeglijke sfeer. De voorzitter van Wladimirskaja, Fons van Bosbeek, roemde in zijn speech tijdens de lunch de schoonheid van de byzantijnse Liturgie en verwees naar de boodschap van liefde in het Johannes-evangelie van deze zondag. De voorzitter van de Landelijke Instelling Pokrof, Wim Zwanikken, feliciteerde vervolgens de jarige Wladimirskaja en bracht een groot aantal oud-leden in herinnering die een prominente rol vervulden voor onze gemeenschap. Wim schrijft een jubileumboek over Wladimirskaja, dat begin 2018 gereed komt; hij zegde alle aanwezigen een exemplaar toe.
Feestelijk  was bovendien het moment dat onze acoliet, Hermann Sleeuwenhoek, namens bisschop Eijk de Willibrordus-onderscheiding ontving vanwege zijn verdiensten voor onze gemeenschap in de afgelopen 25 jaar!
Het jubileum werd door een voorbereidingscommissie georganiseerd, maar dankt zijn succes mede aan de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers in onze gemeenschap. Zo werd het een feest van gezamenlijkheid. Het bestuur van Wladimirskaja wil in dit jaarverslag allen hiervoor nogmaals bedanken.
De foto’s die George Bruinaars van het jubileum maakte zijn via onze website te bekijken. Er is ook,  met dank aan Peter Bär, een geluidsopname gemaakt van de hele Goddelijke Liturgie; ook deze opname is via onze website terug te luisteren (onder de knop: Fotogalerij).

In totaal vierden we in 2017 vijftien keer de Goddelijke Liturgie, inclusief de bijzondere vieringen van Theofanie, Pasen, Pinksteren en Kerstmis, en de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven tijdens de grote Vasten. Bij de hoogfeesten van Pasen en Kerstmis was er, traditiegetrouw, na afloop van de viering ook aandacht voor de inwendige mens (met dank aan Marga, Ans en Sophie).
In november was er een iconenwijding voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie, en in mei hielden we aansluitend een Litia voor de overledenen van onze gemeenschap. Gemiddeld genomen namen aan de vieringen zo’n 50 mensen deel, wat een lichte stijging is ten opzichte van voorgaande jaren.
Als celebrant fungeerde vrijwel altijd Vader Paul, de ‘rots’ voor onze gemeenschap, voor wiens inzet het bestuur bijzonder dankbaar is. In september was vader Paul, samen met een aantal van onze leden, op pelgrimage in Rusland. Die keer celebreerde vader Johannes Scheve de Goddelijke Liturgie, met  Ruud Wolthers als diaken.  Onze ‘vaste’ acoliet was steeds Hermann Sleeuwenhoek.

Dit jaar heeft onze gemeenschap ook kennisgemaakt met vader George Alkaed als concelebrant. Vader George is een priester uit Syrië, die in 2014 naar Nederland is gevlucht. Hij is priester in de Melkitisch Grieks-katholieke kerk, die de Byzantijnse ritus volgt. Intussen concelebreert vader George geregeld bij Wladimirskaja. We hopen dat hij met zijn fraaie, melodieuze zangstem nog vaak onze vieringen mag opluisteren.

In 2017 waren we, voor het eerst het hele jaar, te gast in de H. Johannes-Bernarduskerk in Hoograven. En we voelen ons een welkome gast! Op alle niveaus is er een goede afstemming en samenwerking. Dat geldt bijv. op het vlak van communicatie en aankondigingen van onze vieringen, als ook heel praktisch: het zijn vrijwilligers van de JoB die de koffie verzorgen na onze vieringen. Regelmatig waren er ook mensen van de geloofsgemeenschap van de JoB en van zijn  Surinaamse/Antilliaanse gastgemeenschap aanwezig bij onze vieringen. We willen voor dit alles de geloofsgemeenschap van de Johannes-Bernardus als geheel bedanken. Maar met name past een woord van dank aan Madeleine Bogaerts, die als contactpersoon van de JoB steeds de juiste voorwaarden wist te scheppen.

Het bestuur heeft in 2017 één keer een jaarvergadering belegd met de leden van onze gemeenschap; uit praktisch oogpunt is deze gehouden na afloop van de Liturgie.
Daarnaast heeft Vader Paul eenmaal een lezing gehouden over iconen en de byzantijnse liturgie, die werd bijgewoond door zowel leden van onze gemeenschap als parochianen van de Johannes-Bernardus.

Dit jaar zijn er drie artikelen over Wladimirskaja gepubliceerd in Utrechtse parochiebladen; eenmaal in het blad van de Ludgerusparochie (over de iconenwijding) en tweemaal in het nieuwe blad van de fuserende Utrechtse parochies (over ons jubileum).
Onze webmaster Henk Kanters heeft de website met een aantal rubrieken uitgebreid. Zo kunnen nu de recente preken van vader Paul worden nagelezen op de site, is er een fotogalerij gemaakt en is er een rubriek opgenomen over de Wladimirskaja icoon.

Ons koor telt ultimo 2017 zestien leden en zingt onder de bezielende leiding van Gerard van Kalken. Helaas moest Joke van Kleinwee, gewaardeerd koorlid met heel veel jaren van trouwe dienst, het lidmaatschap opzeggen vanwege haar ziekte.
Ook dit jaar trad in voorkomende gevallen Wim Zwanikken op invaldirigent.
In 2017 zijn plannen gemaakt ten behoeve werving van nieuwe koorleden. Vanwege de jubileumactiviteiten is de uitvoering hiervan wat naar achteren geschoven. Volgend jaar gaat een werkgroepje “ledenwerving” met de plannen aan de slag.
Het kleine koor Stanem Dobre, bestaande uit enkele van onze koorleden, heeft onder leiding van Wim Zwanikken ook dit jaar weer een aantal keren gezongen bij speciale vieringen, zoals bijv. bij twee gevangenisvieringen in Nieuwegein.

Het jaar 2017 kende ook verdrietige gebeurtenissen. Oud-bestuurslid Joris Korst overleed op 30 januari; er werd een Byzantijnse begrafenisdienst (Otpevánije) voor hem gehouden op 3 februari. Mevrouw Elly Machielsen overleed op 14 febr. en Johan Schothorst op 22 april. Op 15 juni overleed broeder Samuel Booms. Hij leefde als monnik in het door hemzelf gestichte klooster van de H. Engelen in Sexbierum en was een trouwe gast bij onze vieringen.  Voorts noemen we het plotselinge overlijden van Henk Zonderland (22 sept); in de achterliggende jaren konden wij meermalen een beroep op hem doen als invaldirigent. Allen eeuwige gedachtenis!

Ondanks het drukke jaar, moest het bestuur van Wladimirskaja in 2017 haast op halve kracht draaien. Voorzitter en penningmeester waren respectievelijk Fons van Bosbeek en George Bruijnaars, Dorine Sweere was algemeen bestuurslid. Nadat Theo Odijk zich in juni, om persoonlijke redenen, terugtrok als secretaris, heeft Dorine tijdelijk deze functie overgenomen. Vader Paul is adviserend lid van het bestuur. Dit alles betekent dat er, een groot deel van het jaar, twee vacatures waren. Met ingang van volgend jaar zijn er gelukkig twee mensen bereid om deel te gaan uitmaken van het bestuur: Peter Bär wordt de nieuwe secretaris en Anna Maria Plooij bestuurslid.
Het rooster van aftreden voor de bestuursleden wordt dan aldus Fons en George: 1-1-2020; Dorine: 1-1-2019; Peter en Anna Maria: 1-1-2022.
Het bestuur ziet het nieuwe jaar 2018 vol vertrouwen tegemoet!

Utrecht, 31 december 2017
Dorine Sweere,
secretaris a.i.

—————————————————————————————————————

JAARVERSLAG 2015

Van de gemeenschap toegewijd aan de icoon van de Moeder Gods van Wladimir.

Beste vrienden van onze Gemeenschap,
Het bestuur van de gemeenschap Wladimirskaja biedt U hierbij zijn jaarverslag over 2015 aan.

Het bestuur bestond in genoemd jaar uit de navolgende personen:
George Bruinaars, voorzitter
Theo Odijk, secretaris
Fleur Knopper-Clermont, penningmeester
Joris Korst, bestuurslid en webmaster
Dorine Sweere, bestuurslid
Sophie van der Wees is als webmaster ondersteunend bezig voor onze gemeenschap.

In tegenstelling tot 2014 laat dit jaar zich kenmerken als een onrustig en onzeker jaar.
De dreigende kerksluitingen hing als een zwaard van Damocles boven onze hoofden.Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met de beleidsgroep van de Antoniuskerk om te bezien wat de toekomst voor ons in petto zou kunnen hebben. Vooralsnog is bekend dat de kerk tot juli 2016 niet zal worden onttrokken een de eredienst.
Afgelopen jaar hebben Vader Paul en een vertegenwoordiger van ons bestuur zich bezig gehouden met de zoektocht naar mogelijk andere kerkruimte. Er is verschillende keren overleg geweest met het bestuur van de Ludgerusparochie en door Vader Paul met stadspastoor Huiting over het voortbestaan van de Antoniuskerk en het gezamenlijk zoeken naar andere kerkruimtes.

Onze diensten werden door gemiddeld 35 personen bezocht. Soms bezochten ook belangstellenden van een ander nationaliteit deze vieringen.
De kerkberichten werden opnieuw voorzien van een toelichting geschreven door Vader Paul, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.

De Belastingdienst vraagt aan een kerkelijke instelling zich voor 1 januari 2016 te melden voor de ANBI regeling ( Algemeen Nut Beogende Instelling ), zodat inzicht kan worden verschaft in samenstelling bestuur, Doelstelling/visie, Beleidsplan en financiële verantwoording. Vanuit ons bestuur heeft George Bruinaars zich hiermee bezig gehouden en vanuit de Landelijke Instelling Pokrof Ben van den Brom. Tot op heden is er vanuit het Aartsbisdom geen nadere informatie gekomen over de vervolgstappen.

Onze dank gaat uit naar allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan een jaar met prachtige liturgieën.

Binnen het koor is een zanggroep ontstaan onder de naam Stanem Dobre ( Laat ons eerbiedig staan). Zij hebben het afgelopen jaar op diverse plaatsen liturgieën verzorgd. Ook verzorgen zij bij begrafenissen de zang.

Verder zijn er geen bijzondere gebeurtenissen te vermelden

Namens het bestuur,
Theo Odijk secretaris

--------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag 2014
VAN DE GEMEENSCHAP TOEGEWIJD AAN DE IKOON
 DE MOEDER GODS VAN WLADIMIR

Beste Vrienden van onze Gemeenschap,
Het bestuur van de gemeenschap Wladimirskaja biedt u hierbij zijn jaarverslag over 2014 aan.

Het bestuur bestond in 2014 uit de navolgende personen;
George Bruinaards als voorzitter
Theo Odijk als secretaris
Fleur Knopper-Clermont als penningmeester
Sophie van der Wees als bestuurslid
Joris Korst als bestuurslid.

2014 laat zich kenmerken als een rustig jaar voor de gemeenschap.
We hebben, om het zo maar eens te zeggen, onze draai gevonden in de St. Anthoniuskerk.
De contacten met het parochieberaad van deze kerk zijn goed te noemen en wij krijgen alle medewerking en ruimte om te doen wat voor onze gemeenschap van belang is.

Er hebben bijna maandelijks vieringen plaatsgevonden en het verheugt ons te kunnen constateren dat er een, zij het een kleine, aanwas van belangstellenden plaats vindt.

Met regelmaat verschijnen de kerkberichten die thans zijn uitgebreid met een toelichting op de liturgie die gevierd wordt.
Deze toelichting word verzorgd door Vader Paul. Dank daarvoor.

In het afgelopen jaar hebben wij herhaaldelijk, via de kerkberichten, een beroep gedaan op de leden van onze gemeenschap om hand en spandiensten te verlenen om vieringen mogelijk te maken.
Wij zochten een acoliet en iemand die Hermann en zijn medewerkers wilde helpen bij het gereedmaken van de kerkruimte voor het houden van een liturgie en het daarna weer opruimen van de spullen. Helaas heeft niemand zich hiervoor gemeld.

Hermann en zijn medewerkers zijn op de zondag veel uren bezig om voor ons het houden van een liturgie mogelijk te maken.
Jammer dat niemand een helpende hand uitstak.
Wim Zwanikken heeft zich bereid verklaard te helpen.

Ook iemand die de taak van acoliet op zich wil nemen is nog steeds van harte welkom.

We zijn samen een gemeenschap en het draaiende houden van deze gemeenschap is niet alleen een taak van het bestuur en een klein aantal medewerkers maar van ons allemaal.

In dit jaar is besloten om aan Lambert Moll te vragen aandacht te schenken en indien gewenst, een huisbezoek aan onze zieken brengen en aan diegene die een pastoraal bezoek op prijs stellen.

Meldingen voor een genoemd bezoek kunt u richten aan de voorzitter.

Zoals bekend hangt een donkere wolk van kerksluiting in de stad en het aartsbisdom boven onze hoofden.
Vanuit de parochieraad van de Anthonius Kerk is een werkgroep geformeerd die zich bezig houd met deze materie.
Zodra er meer bekend is zullen wij u nader informeren middels de kerkberichten.

Rest mij nog om allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de mooie liturgieën in het afgelopen jaar, vergezeld van mooie koormuziek, hartelijk dank te zeggen.

Uw secretaris.
Theo Odijk